โครงการ“ มหิดล ทำความดี ถวายพ่อของแผ่นดิน”

คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมจัดโครงการ“ มหิดล ทำความดี ถวายพ่อของแผ่นดิน” โดยในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ -– ๑๙.๐๙ น. บุคลากรและนักศึกษา ได้ร่วมกัน จัดโครงการ “ตลาดเกษตรและอาหารปลอดภัย อุ้มชูเกษตรของพ่อ เดินตามวิถีพอเพียง” โดยนายเดโช ประกาศแก่นทราย นายอำเภอไทรโยค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ ดร.วรสุดา สุขารมณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตุประสงค์การจัดงาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เสวนาวิชาการในหัวข้อ “ท่านจะเลือกกินยาเป็นอาหาร หรือกินอาหารเป็นยา” วิทยากร จากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายแพทย์ รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ (ศิษย์เก่า ม.มหิดล ) ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นางบำรุง จันทะเอ ปราญช์ชาวบ้าน และเป็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเสรีธรรม หมู่ 8 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และอาจารย์ภวินท์ธนา เจริญบุญ อาจารย์ประจำสาขาพาณิขย์ศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีนักเรียนและบุคลากร นักศึกษา ประชาชนในอำเภอไทรโยค เข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน 2. ตลาดนัดพอเพียง จำหน่ายผลิตทางการเกษตร ปลอดสารพิษ โดยทีมงานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการนำโดย อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และ รองหัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ประสานงานเชิญชวน เกษตรกร ในชุมชนใกล้เคียง เช่น ชุมชมบ้านบ้องตี้ ชุมชนบ้านเขาสามชั้น ชุมชนบ้านช่องแคบ และส่วนราชการ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กองการเกษตรและสหกรณ์สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ศูนย์พัฒนาเกษตรผสมผสานไทรโยค เกษตรอำเภอไทรโยค เข้าร่วมนำสินค้าเกษตรมาร่วมกิจกรรม อีกทั้ง อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของวิทยาเขตกาญจนบุรี อาทิสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ร่วมกันแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร เพื่อทำเป็นอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น การนำเห็ดถังเช่าสีทอง มาแปรรูปเป็นน้ำเห็ดถังเช่า หรือการนำดอกดาวเรืองมาแปรรูปเป็นอาหารสำหรับรับประทาน เช่นดาวเรืองชุบแป้งทอด แมลงทอด เป็นต้น 3. กิจกรรมเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการ จาก ดร.มีชัย วีระไวทยะ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ที่สนับสนุนให้วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นต้นแบบ ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี นายอำเภอไทรโยค หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา พร้อมด้วยประชาชนที่สนใจได้ร่วมเยี่ยมชมศูนย์การเรียน และ ร่วมปลูกต้นลำใย จำนวน ๑๐ ต้น ไว้ภายในศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งอาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย รองหัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ชี้แจงถึงเหตุผลในการร่วมกันปลูก ต้นลำใยในครั้งนี้ ว่า “ ต้นลำไยที่ปลูกนี้ จะเป็นต้นไม้ผล สำหรับใช้ในการศึกษาวิจัย การเจริญเติบโตและการศึกษาการออกผลผลิตของลำใย เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาให้กับเกษตรกรในชุมชม ที่สนใจปลูกลำใยในพื้นที่ อำเภอไทรโยค เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่อำเภอไทรโยคยังไม่มีผู้ปลูกลำใยมากนัก “ 4. การจัดแสดงนิทรรศการ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยะภาพด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5. กิจกรรม ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อเวลา ๑๙ .๐๙ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ที่เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัย และ ตั้งจิตปฏิญาณด้วย ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำแนวทางพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชดำริ ที่ได้เคยพระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงาน โดยร่วมกันจุดเทียนถวายความอาลัย และนักศึกษาชมรมคีตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวน ๒๐ คน ร่วมขับร้องประสานเสียง เพลงในหลวงของแผ่นดิน เพลงต้นไม้ของพ่อ และเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพิธีถวายความอาลัยครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี