มหิดลร่วมทำความดี ถวายพ่อของแผ่นดิน “มหิดลกาญจน์ สืบสานพระราชปณิธาน สานต่อที่พ่อทำ"

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ มหิดลร่วมทำความดี ถวายพ่อของแผ่นดิน “มหิดลกาญจน์ สืบสานพระราชปณิธาน สานต่อที่พ่อทำ “ สร้างฝายชะลอน้ำ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะจากบริษัท SCG ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๙ ฝาย โดยลำดับแรกรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้กล่าวถึงแนวทางการน้อมนำแนวพระดำริและนำบุคลากรยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยและตั้งมั่น สืบสานพระราชปณิธานโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยปณิธานของพระองค์ในการช่วยเหลือประชาชน พระองค์จึงมีพระราชดำริตั้งโครงการเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือของประชาชน กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ในบริเวณพื้นที่ป่าของ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งการสร้างฝายชะลอ ได้ใช้วัสดุที่หาได้ง่าย เช่นกิ่งไม้ ก้อนหิน เพื่อกั้นชะลอน้ำในลำธาร หรือทางน้ำเล็กๆ ให้ไหลช้าลง และขังอยู่ในพื้นที่นานพอที่จะพื้นที่รอบๆจะได้ดูดซึมไปใช้ เป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้เกิดความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ฝายชะลอน้ำสร้างขวางทางไหลของน้ำบนลำธารขนาดเล็กไว้ เพื่อชะลอการไหล และ ดินชื้น ป่าก็ชื้น กลายเป็นแนวกันไฟป่า ลดความรุนแรงของไฟได้