การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขต ครั้งที่ 1/ 2560โดยคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายเดโช ประกาศแก่นทราย นายอำเภอไทรโยค หัวหน้าส่วนราชการ ต่าง ๆในจังหวัดกาญจนบุรีที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณบดีจากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมทีมผู้บริหารของวิทยาเขต ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมา ต่อที่ประชุม และคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ร่วมกันเสนอแนวทางตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย สืบเนื่องต่อจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้การพัฒนาวิทยาเขตสอดคล้องกับเป้าหมายตามวิสัยทัศน์พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
คลิปการประชุมกรรมการพัฒฯ ครั้งที่1/2560 https://youtu.be/cPsHvWqAVWc