โครงการ อบรมการใช้โปรแกรม TURN IT IN

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยหน่วยคลังความรู้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ เพราะในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ง่ายขึ้น จึงจัดโครงการ อบรมการใช้โปรแกรม TURN IT IN ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการจากฐานข้อมูลทั่วโลก ซึ่งการอบรมการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ TURN IT IN สำหรับนักศึกษา ได้จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ TURN IT IN เพื่อป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ ซึ่งจะนำไปสู่การฟ้องร้องหรือการถอดถอนปริญญา อีกทั้ง เพื่อผลิตผลงานที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมต่อไป และนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติและเรียนรู้กับวิทยากร ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโปรแกรมดังกล่าว โดยวิทยากร จากงานคลังความรู้ วิทยาเขตกาญจนบุรี และ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 
โครงการ อบรมการใช้โปรแกรม TURN IT IN จัดขึ้นเป็นจำนวน 2 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 และครั้งที่ 2 จัดขึ้น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยมีนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สนใจเข้าร่วมจำนวน 45 คน ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี