โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล (AUN –QA)

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนตามมารตฐานหลักสูตร สู่มาตรฐานระดับสากล (AUN – QA )โดยงานการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้จัดโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร สู่มาตรฐานระดับสากล (AUN – QA ) ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้ความรู้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เกี่ยวกับ AUN – QA Criteria 1-5 ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและมีนโยบายในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับประชาคมอาเซียน โดยจัดกิจกรรม ณ The Regent Cha Am Beach Resort จังหวัดเพชรบุรี