ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดเสวนา “ การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน “ ร่วมกับชุมชน และร่วมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาชุมชน ที่คิดค้นนำยางรถยนต์ มาบรรจุก๊าซชีวภาพ เพื่อพกพาไปใช้นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ Research For Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม ในกิจกรรม “ การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน “ ณ พื้นที่ ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในปี 2560 ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ต่าง ๆ สอดคล้องตามความต้องการของชุมชน 
โดยมี กำนันสุวัฒน์ ถมทรัพย์ กำนันตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยประชาชน จากหลากหลายตำบลในพื้นที่ อำเภอเภอเลาขวัญ กว่า30 คน เข้าร่วมโครงการ และมีการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฎิบัติการ โดยสร้างบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ ไว้เป็นต้นแบบสำหรับการศึกษาเรียนรู้ในชุมชนตำบลหนองปลิง โดย ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ พร้อม บุคลากรงานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมให้บริการวิชาการ 
และนอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกับวิทยากรตัวคูณ ที่เป็นตัวแทนจากชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมอบรม โดยนายสรวิชญ์ สินธ์นาคา วิทยากรตัวคูณของตำบลหนองปลิง ได้นำผลงาน ที่คิดต่อยอด จากการ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้สร้างบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ ไว้ใช้ในครัวเรือนให้กับชุมชน จึงคิดค้นการใช้ยางรถยนต์ สำหรับใช้บรรจุก๊าซชีวภาพ เพื่อพกพาไปใช้ นอกสถานที่ โดยให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ช่วยทดสอบผลงาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงในชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการที่จะนำมาต่อยอด ช่วยทดสอบ และส่งเสริมพัฒนาต่อ ยอดผลงาน ให้สามารถนำผลงานไปเพื่อเป็นฐาน การศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ต่อไป