นักศึกษา สาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวน 6 รายรับมอบทุนจาก บริษัท Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ14.00 น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร เป็นประธานมอบทุนการศึกษา และให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท มิตซุยออบล์ เอ็กโปเลชัน จำกัด Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO) นำโดย Mr. Minoru Fukuda, Managing Executive Officer, General Manager, Bangkok Office, Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. ในการเดินทางมามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาธรณีศาตร์ ชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากบริษัทฯ และเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีตลอดมา 
 
ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทั้ง 6 ราย เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากบริษัทฯ และเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดและมีความประพฤติดีตลอดมา พิธีมอบทุนดังกล่าว ได้มี ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อม คณะผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าสาขาวิชาธรณีศาสตร์ อาจารย์ และนักศึกษา สาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)