ประชุมความร่วมมือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 15 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดประชุมความร่วมมือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อเวลา 10.00 น. ดร.กีรติ ศรีประไหม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ ผู้แทน จากองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่รอบบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมมือสร้างเครือข่ ายด้านการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยมี เป้าหมายที่สำคั ญ คือความร่วมมือด้าน บรรเทาสาธารณภัย อาทิ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยจากคมมนาคม เป็นต้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่ได้รับร่วมกัน ของบุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญนบุรี รวมทั้งประชาชนภายในพื้นที่ ให้มีความปลอดภัย และป้องกันความเสียหายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา