โครงการซ้อมแผน การป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับบุคลากรและนักศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการซ้อมแผน การป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับบุคลากรและนักศึกษา 
เมื่อเวลา 13.00 น. หน่วยหอพักนักศึกษา งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการ ซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย ให้กับนักศึกษาและบุคลากร โดยมีดร.กีรติ ศรีประไหม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ เป็นผู้ประสานงาน โดยมีทีมวิทยากรจาก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการ เช่น วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับระงับอัคคีภัย วิธีการปฐมพยาบาล วิธีการป้องกัน การเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น โดยใช้ พื้นที่ หอพักศึกษา และอาคารเรียน รวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นสถานที่ ฝึกปฎิบัติการ 
โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากร ตะหนักถึง ความสำคัญที่จะต้องเรียนรู้ และฝึกซ้อมให้เกิดความพร้อมในการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิต ตลอดจนทรัพย์สิน