ค่ายเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และธรณีศาสตร์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

เมื่อ วันที่ 23-26 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จำนวน 171 คน โดย มีกิจกรรม เสริมทักษะ ด้านชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และธรณีศาสตร์ กิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้นักเรียนมีกระบวนการคิด ผ่านกระบวนการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมกับนำนักเรียน ศึกษาเรียนรู้ ในพิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ และชีววิทยา ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และทัศนศึกษา ในสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและกระบวนการทางความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มมากขึ้น
 
ภาพ / ข้อมูล โดย : หน่วยบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี