ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และ อาจารย์จีรัน กิ่งแก้ว อาจารย์ประจำสาขา วิชาเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งได้รับรางวัล Poster Award Presentation ในงานประชุมวิชาการ AgBio 2017

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์ เป็นผู้นำเสนอผลงาน และเป็นตัวแทนรับรางวัล Poster Award Presentation เรื่อง A novel product abuscular mycorrhiza-fertilizer encapsulation as bio-stimulant for plant growth promotion ภายใต้ความร่วมมือกับ อาจารย์จีรัน กิ่งแก้ว สาขา เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งร่วมกันส่งผลงาน เข้าร่วมในงาน International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 (AgBio2017) 
ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติและบรรยาย โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้ง กิจกรรมอื่น ๆเช่น The AGBIO2017 will address the following relevant sub-themes: 
• Seed Technology
• Starch Crops and Biobased Products (e.g. cassava, rice, and tuber crop)
• Pollinators and Ecosystems
• Sustainable Agriculture
• Precision Farming
• Organic Farming
• Technology Transfer to Communities & Farmer
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017 – 2 มีนาคม 2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร