ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมสร้างตระหนักให้บุคลากรและนักศึกษาในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา09.00 น. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมแนวทางการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการรณรงค์และสร้างตระหนักให้บุคลากรและนักศึกษาในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อก้าวสู่ Eco Campus และความเป็น Mahidol The First Rank UI Green of Thailand
 
โดยวิทยากรจากบริษัทกรีนสไตล์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งทีมวิทยากร เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี คุณสุดารัตน์ พุทธชนะ ศิษย์เก่ารุ่น 7 หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มาร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แนวทางการปฎิบัติสำนักงานสีเขียว ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้องนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม