โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา”

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ เรืองผกา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณผู้ช่วยสุธาสินี ทิพานันท์ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี ซึ่งเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา”
ซึ่งมี เจ้าหน้าที่งานการศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะวิทยากร จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี ณ ห้องนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
สำหรับกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา” จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย การเสวนาเรื่องภาษีอากร การบรรยายและ กิจกรรมกลุ่มย่อย เช่น มีเงินได้ มีงานดี ภาษีต้องจ่าย และ เรื่อง นิติบุคคลรุ่นใหม่ ใส่ใจภาษี “ VAT SBT STD TAX แปลกๆ ที่ต้องรู้ “ นอกจากนี้ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดอบรม ได้มี กิจกรรม Work Hard Play Hard โดยนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจริงของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กาญจนบุรี โดย ผู้ช่วยประจักษ์ บ่อเกิด ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี เป็นผู้มอบใบประกาศนีบัตร ให้กับนักศึกษา ผู้ผ่านการอบรม ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมรับการอบรมกว่า ๖๐ คน
ทั้งนี้ การจัดอบรมตลอดระยะเวลา ๔ วัน ส่งผลให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษีมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำความรู้ ที่ได้รับ ไปฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการปฎิบัติงานจริง และการอบรมครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้และฝึกปฎิบัติ จากวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องโดยตรงในหน่วยงานของสรรพากร และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต