อบรมเชิงปฎิบัติการ "AUN-QA SAR Workshop Criteria 6-11

วันที่ 11 เม.ย. 2560 ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เชิงรุกจัดอบรม เชิงปฎิบัติการ "AUN-QA SAR Workshop Criteria 6-11 " ให้กับ บุคลากร ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ อาคารเรียนรวม ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี