ร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมนักศึกษาสาขาพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ ในการส่งผลงานแผนธุรกิจเข้าประกวด โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในโครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2017

วันที่ 28 เมษายน 2560 ร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมนักศึกษา ชั้นปี 2 สาขาพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ทั้ง 6 ทีม ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบประกวดระดับภูมิภาค ในการส่งผลงานแผนธุรกิจเข้าประกวด โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จัด โครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2017
ซึ่งโครงการดังกล่าว อาจารย์.ดร.อนัญญา กรรณสูต อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและดำเนินการ จัดส่งนักศึกษา นำเสนอแผนธุรกิจสำหรับ Thailand4.0 และโมเดลธุรกิจ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในการนำเสนอแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดในไทย อาเซียน และตลาดการค้าโลก โดย ทีมนักศึกษาของ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมทั้งหมด ทั้ง 8 ทีม และผ่านเข้ารอบ 6 ทีม ในรอบประกวดระดับภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาค ซึ่งจะเข้ารอบประกวดในระดับภูมิภาค ในวันที่ 28 เมษายน 2560 และหากผ่านการคัดเลือก จะ เข้าสู่เวทีประกวดระดับประเทศในรอบชิงชนะเลิศ ในระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 โดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทีมละไม่เกิน 5 คน / ไม่จำกัดจำานวนทีมในแต่ละสถาบัน / 1 ทีมต่อ 1 แผน ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษาของไทยให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการค้าเสรี รวมทั้งเรียนรู้กฎระเบียบการค้าของโลกในสมัยใหม่ เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถที่จะช่วยยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในอนาคต