โครงการ “การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เศษวัสดุในไร่นา เพื่อปรับปรุงดินโดยผ่านขบวนการเพาะเห็ดและการเหนี่ยวนำให้เกิดเห็ดธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ2560"

ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2560 รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรอบรม การเพาะเห็ดฟาง ในโครงการ “การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เศษวัสดุในไร่นา เพื่อปรับปรุงดินโดยผ่านขบวนการเพาะเห็ดและการเหนี่ยวนำให้เกิดเห็ดธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ2560"  ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน และบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการ การเพาะเห็ดฟาง โดยใช้เศษวัสดุในไร่นา เช่นเปลือกฝักถั่วเขียว, ขี้มันสำปะหลัง และฟางข้าว, โดยฝึกปฎิบัติการ ให้ผู้เข้ารับการอบรม ทำแปลงเพาะเห็ด ตั้งแต่ขั้นตอนการขึ้น โครงไม้& ปิดพลาสติก คลุมด้วยฟาง รดน้ำให้ชุ่มในแปลง บนแปลง ข้างแปลง ฯลฯ ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฎิบัติและถ่ายทอดต่อในชุมชนได้ในลำดับต่อไป โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อ.ชุมแพ จ. ขอนแก่น