ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 45 ราย เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในด้านแนวทางการพัฒนานักศึกษา สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 social enterprise และมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยอาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ และ นางสาวรุชดา สุทธิสังข์ หัวหน้างานการศึกษา พร้อมบุคลากรงานการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขกตาญจนบุรี