สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ม.มหิดล จัดประชุมหารือและสร้างความร่วมมือ เพื่อร่างข้อเสนอโครงการ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอไทรโยค และจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 10-11 พ.ค. 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดย ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ จัดประชุมหารือและสร้างความร่วมมือ เพื่อร่างข้อเสนอโครงการ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอไทรโยค และจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในการประชุม อาจารย์ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ เป็นประธานการประชุม โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อบต.ลุ่มสุ่ม อบต.ท่าเสา เทศบาลน้ำตกไทรโยคน้อย เทศบาลวังโพธิ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี ท้องถิ่นอำเภอไทรโยค และทีมกู้ชีพ-กู้ภัยมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์เข้าร่วมหารือโดยพร้อมเพรียงกัน
 
ซึ่งการจัดประชุม หารือและสร้างความร่วมมือ เพื่อร่างข้อเสนอโครงการ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอไทรโยค และจังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้ ยังได้เรียนเชิญ Mr.Kendra Hirata, Director of Programs, CITYNET Yokohama Project Office เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะและบรรยายพิเศษ (Special lecture) ในหัวข้อ “The Role of Multi-Stakeholders in Strengthening Disaster Resilience” ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเพิ่มพูนความรู้ในรายวิชาที่กำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี