โครงการอบรมมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับสากล ISO/IEC 17025

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานเปิด การอบรม “ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025”ISO/IEC 17025 Quality System ซึ่งหน่วยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่ระดับมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 และร่วมกันสร้างระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต่อไป
โดยการอบรมในวันดังกล่าว มีการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง Management Requirement และ Technical Management ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์อมร วงศ์รักษ์พานิช ผู้มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมทีมวิทยากร ซึ่งการอบรมมีการทดสอบผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และจะมีการอบรมในหัวข้อ "การจัดทำเอกสารคุณภาพ" ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี