นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 
นายธีรพัฒน์ บุญญเศรษฐกุล นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งได้รับทุนโครงการทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ณ ต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 (Mahidol University Scholarships for Undergraduate Student Exchange Program 2017) ณ South China University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยไปทำงานวิจัยระดับปริญญาตรีในหัวข้อเรื่อง Production of resistant starch from sago starch using a combined method of pullulanase-debranching and temperature-cycling treatments and its application in Mantou production (การผลิตแป้งทนย่อยจากแป้งสาคูด้วยวิธีการตัดกิ่งด้วยเอนไซม์พอลลูลาเนสร่วมกับการปรับรอบอุณหภูมิ และการนำไปใช้ประโยช์ในการผลิตหมั่นโถว)
ภายใต้การดูแลของ Prof. Huang Qiang, School of Food Science and Engineering, South China University of Technology และ ผศ. ดร. รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ทั้งนี้ นายธีรพัฒน์ บุญญเศรษฐกุล ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ South China University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 รวม 61 วัน
ภาพ/ข้อมูล : สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี