สถาบัน PIM เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ อาจารย์มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ในการเยื่ยมชม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท เป็นผู้นำเสนอผลงานของสาขาพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ดร.ถาวร วินิจสานันท์ เป็นผู้แทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเยี่ยมชม พื้นที่ ต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี
และนอกจากนี้ ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ ซึ่งเป็นศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยในปัจจุบัน ได้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ได้ร่วมเดินทางมากับคณะเพื่อเยี่ยมเยือนวิทยาเขตกาญจนบุรีอีกครั้ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท และ รองศาสตราจารย์ดร.ถาวร วินิจสานันท์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับศิษย์เก่า ต่อไปอย่างยั่งยืน