ศึกษาดูงาน “ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025” ณ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ นำ นำบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน “ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025” ณ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการศึกษาดูงานดังกล่าว งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ได้จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากร งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร เข้าศึกษาดูงานเพื่อเป็น แนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่ระดับมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 และเพื่อร่วมกันดำเนินการจัดสร้างระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้มีมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 ต่อไปในอนาคต 
 
โดยเข้าศึกษาดูงาน ภายใน ห้องปฎิบัติการของศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 – 16.00 น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพ.ธงธวัช อนุคระหานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบต้องห้ามในกีฬา คุณวรรณวิภา พินิจประภา นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ และผู้ช่วยผู้อำนวยการพัฒนาคุณภาพ คุณบูรณรัตน์ ทรงพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมศึกษาดูงาน 
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งหน่วยงานหลักในการตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่ง ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน IOC ประกอบด้วยเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีระดับสูง และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านรวมทั้งกระบวนการปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน และเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ