โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับ งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ทุกวันพุธ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. - 26 ก.ค. 2560 
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมทักษะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเน้นกิจกรรมสอนเสริมทักษะ ด้านเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ทักษะเชิงปฏิบัติการและกระบวนการคิดในรูปแบบการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งให้นักเรียน ได้ฝึกการใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นความเข้าใจในหลักการ ด้านเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ก้าวเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา อีกทั้ง เพื่อร่วมผลักดันในนักเรียนในพื้นที่ ตามนโยบายการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อขยายการศึกษาขั้นอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคตะวันตก ได้มีโอกาสสอบเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดล มากยิ่งขึ้น โดยมีทีมคณาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยกรให้ความรู้ ซึ่งประกอบด้วย ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ดร.พินน์นรา โรจน์วิรัตน์ ดร.ขวัญชนก จันทร์สว่าง และ ดร.อัศวเทพ คูณทวีพาณิชย์
โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยเขตกาญจนบุรี ได้จัดโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และผลปรากฎว่านักเรียนที่สนใจเข้ารับการสอนเสริมทักษะ ซึ่งส่วนมากสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดลได้มากยิ่งขึ้น