นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการไปประเทศประเทศมาเลเซีย

 
นางสาว พิมนพัศษ์ ศิรินุพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี   ได้รับทุนโครงการทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 (Mahidol University Scholarships for Undergraduate Student Exchange Program 2017) โดยเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 รวม 43 วัน
ทั้งนี้ นักศึกษาได้ไปทำงานวิจัยระดับปริญญาตรีในหัวข้อเรื่อง  Development of Colorimetric Indicator for pH from Bio-based materials, and Red Cabbage (Brassica oleraceavar.capitatafrubra) and Dendrobium orchid (Dendrobium Sonia ‘Earsaku’)  (การพัฒนาฟิล์มบ่งชี้ค่าความเป็นกรด-ด่างจากกะหล่ำปลีม่วงและกล้วยไม้หวาย)  
ภายใต้การดูแลของ Prof. Hayati Samsudin, School of Industrial Technology, Universiti Sains Malaysia ร่วมด้วย ดร. สิริยุภา เนตรมัย และ ดร. ฐิติศิลป์ กิจเชวงกุล หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี