ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมพัฒนามาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร ให้กับผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คุณอัมพา เอกจิตต์ ประธานคณะกรรมการประเมินมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้จัดอบรม “ มาตรฐานโรงอาหารและการประเมินคุณภาพด้านสุขาภิบาลอาหาร ”ให้ กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เพื่อ พัฒนามาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร ที่ให้บริการกับนักศึกษา และบุคลากร ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยเฉพาะ ผู้ปรุงอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 
ในการอบรมดังกล่าว ได้ให้ผู้เข้ารับการอบรม ทำแบบทดสอบ Pre – Test ก่อนและหลังการอบรม และมีการร่วมเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ มาตรฐานโรงอาหารและการประเมินคุณภาพด้านสุขาภิบาลอาหาร” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร โดย อาจารย์ ดร.วิมลมาศ บุญยั่งยืน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผู้มีประสบการณ์และองค์ความรู้ ด้านสุขอนามัยอุตสาหกรรมอาหาร และเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา สุขลักษณะและสุขอนามัยอาหาร ใน หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม และคุณปิยพรรณ อำไพวิทย์ หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหาร ร่วมมือกันในการจัดอบรมดังกล่าว เพื่อร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร ให้มีมาตรฐาน พร้อมให้บริการกับนักศึกษาและบุคลากร ในช่วงเปิดเทอม ในเดือนสิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี