มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมในพิธีการแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศจีน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ พร้อมรองหัวหน้าสำนักวิชา และคณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมในพิธีการแลกเปลื่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศจีน School of Food Science and Engineering, South China University of Technology (SCUT), China ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปศึกษาในต่างประเทศ ความมือการทำวิจัย การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และความมือในการเรียนการสอน โดยมีตัวแทนจาก School of Food Science and Engineering, SCUT Mr. Yi Ruihan, Director of School of Food Science and Engineering, Dr. Huang Qiang, Prof. of School of Food Science and Engineering และ Ms. Chen Dongmei, Director of Admission Office, School of International Education, SCUT เป็นผู้แทนในการแลกเปลื่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ เป็นผู้ประสานงาน ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี