สถาบันPIM และDirector จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมและ หารือ พัฒนาแนวคิดการจัดการเกษตรที่ทันสมัย ร่วมกับ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 31 กรกรฎาคม 2560 เวลาประมาณ 15.00 น. ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าเยี่ยมเยือน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ คณบดี คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ (ศิษย์เก่า สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร) อาจารย์ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, คุณเกรียงไกร อังอำนวยศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท CPA, คุณไชยณัฐ เดชวิภัย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท Cp ALL พร้อมด้วย MR. Liu Guo Fang Director และ MS. Hunag Lifen Vice Director คณะผู้บริหารระดับสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในโอกาสนี้ได้หารือความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการจัดการเกษตรที่ทันสมัย ระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เพื่อร่วมมือพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตร และ กิจกรรมทางวิชาการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยมี อาจารย์ ดร.เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คุณเมธี วิบูลย์เขียว นักวิชาการเกษตร และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ณ อาคารวิทยเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี