โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยคลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ร่วมกับจังหวัดในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ซึ่งการเข้าร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยทีมงานคลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการสัมภาษณ์และสอบถามถึงปัญหาและความเดือดร้อน รวมทั้งความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง ได้นำปุ๋ยอินทรีย์จากโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นวัตกรรมใหม่คาร์บอนต่ำแบบไม่กลับกอง พร้อม วิธีการผลิต มาแจกจ่ายและเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องประชาชนที่สนใจ ได้นำผลิตภัณฑ์ไปพัฒนาสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน โดยโครงการดังกล่าว นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทยประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ลานชมวิว เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำงานบริการต่าง ๆ ออกไปให้บริการประชาชนและเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือ