อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการวางแผนการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ร่วมมือกับ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการวางแผนการผลิตและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ภายใต้โครงการหมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัย ซึ่งมีรูปแบบการพัฒนาครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดังนี้ ต้นน้ำ พัฒนาในส่วนของ การพัฒนากลุ่มให้แข็งแรง การลด ค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต เช่น การผลิตปุ๋ย การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การ จัดท าบัญชีครัวเรือน บัญชีการเพาะปลูก การบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์” และ “การทำข้าวยำ กับ น้ำฝรั่ง” โดยได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด