นักศึกษาวิศวะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ "EGAT Engineer Camp”

นายศุภณัฐ สุขเสริม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ "EGAT Engineer Camp ครั้งที่ 3" เมื่อวันที่ 24-27 กรกฎาคม2560 จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์จาก 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกที่จะนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า แทนถ่านหินและแก๊ส นอกจากนั้นทางสภาวิศวกรได้มาให้ความรู้เรื่องความสำคัญของใบประกอบวิชาชีพวิศวกร เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้น ถือเป็นสิ่งที่นักศึกษาจะได้นำมาพัฒนาวิชาชีพในอนาคต