โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ร่วมกับจังหวัด ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2560
ซึ่งการเข้าร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยทีมงานคลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสัมภาษณ์เพื่อสอบถามถึงปัญหาและความเดือดร้อน รวมทั้งความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้ง ได้นำปุ๋ยอินทรีย์จากโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นวัตกรรมใหม่คาร์บอนต่ำแบบไม่กลับกอง พร้อม วิธีการผลิต มาแจกให้ประชาชน เพื่อเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ให้กับประชาชนที่สนใจนำไปผลิต และพัฒนาสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยมส่วนราชการที่มาร่วมออกให้บริการประชาชน ที่โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว หมู่ที่ 1 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 
ซึ่งโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง 1อำเภอ เพื่อให้ส่วนราชการ นำงานบริการต่าง ๆ ออกไปให้บริการประชาชนและเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือต่อไป