ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยที่คว้าเหรียญในการแข่งขันวิทยาศาสตร์และอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ 2560 โดยมี ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล เป็นคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไป ร่วมให้กำลังใจ ใน "การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 " โดยมีทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประกอบด้วย ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ ดร.ธิติ ตุลยาทิตย์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้า ร่วมงาน และในปี2561 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยเขตกาญจนบุรี
โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้แทนประเทศไทย ในคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 
"การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 " ระหว่างวันที่ 22-29 สิงหาคม 2560 ณ เมืองโกตดาซูร์ ประเทศฝรั่งเศส
ซึ่ง ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 ณ เมืองโกตดาร์ซูร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ผู้แทนประเทศไทยฯ ได้รับรางวัล ดังนี้
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 117 คน จาก 29 ทีม 34 ประเทศ
- นายฐิติ ชิวชรัตน์ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง
- นายฑีฆายุ ชื่นชมศาสตร์ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง
- นายคณาธิป จงมีความสุข : โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เหรียญเงิน
- นายจิรภัทร วัฒนเรืองโกวิท : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
- ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
- อาจารย์พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ดร.มณีเนตร เวชกามา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นางสาวโสภิตา จันทร์ศรี : สสวท.