อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร นำนักศึกษาลงพื้นที่สัมผัสประสบการณ์จริง การเลี้ยงผึ้ง แมลงเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร นำนักศึกษาชั้นปี 2-4 รายวิชาส่งเสริมการเกษตรและรายวิชาแมลงเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงพื้นที่สัมผัสประสบการณ์ตรง การเลี้ยงผึ้ง และเรียนรู้เรื่องของแมลงเศรษฐกิจ โดยได้เชิญนายอำนวย จันทร์เยี่ยม เจ้าของฟาร์มเลี้ยงผึ้งโชคอำนวย และนายพีระ พงษ์พานทอง เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการ เลี้ยงผึ้ง ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร ผู้เลี้ยงผึ้ง ซึ่งนอกจากการเรียนในเนื้อหาทางวิชาการในห้องเรียนแล้ว การได้ออกไปเรียนรู้ในสถานที่จริงจะช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกด้วย