กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รวมถึงชั้นปีอื่นๆ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษารุ่นต่อไปเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ สามารถสร้างคุณค่าให้แก่องค์การต่างๆ ต่อไป