บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตกาญจนบุรี จัดส่งผลงานเข้าร่วม ในงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี แสดงความชื่นชม และให้กำลังใจ นางสาวสุดารัตน์ ปานดอนลาน และนางสาวปรางค์ฉาย พันธ์เพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด หน่วยหอพัก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในการจัดส่งผลงานภาคโปสเตอร์ เข้าร่วม ในงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 หัวข้อ “Maximizing Value – Minimizing Waste” ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองพัฒนาคุณภาพ จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานอย่างต่อเนื่องให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป