คณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน"ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น"

คณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน"ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี