สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ม.มหิดล หารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับเขื่อนศรีนครินทร์

เมื่อวันที่ 24 พย 2560 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ได้ให้บริการข้อมูลพร้อมคำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปอาหาร กับ ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยจัดประชุม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อต่อ ยอดการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือและการจัดทำข้อตกลง MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีกับเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป