ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย

Three Food Technology (FT) 4th year students have been awarded Mahidol University Scholarships for Undergraduate Student Mobility Program 2018 for research attachment in Malaysia 
 
Mr. Tanachit Pipatvidhyanont, Mr. Pongsapop Kanjanapanjapol, and Mr. Siraphop Kwanmuang (from left to right), 4th year students from FT program have received Mahidol University Scholarships for Undergraduate Student Mobility Program 2018 for research attachment at Universiti Sains Malaysia (USM).
 
Mr. Pipatvidhyanont, Mr. Kanjanapanjapol, and Mr. Kwanmuang are considered FT program’s exceptional 4th year students. 
Mr. Pipatvidhyanont has been working on preliminary experiments for his senior project ‘Development of Biocomposite from Banana Fiber and Banana Flour’ since the beginning of August, 2017. He will continue his research work at USM from February 21 to May 23, 2018. 
Mr. Kanjanapanjapol and Mr. Kwanmuang are contributing members of research project ‘Investigation on Effects of Distribution Hazards and Packaging System on Safety and Quality of Food Products Delivered by Thailand Post’ which is fully funded by Thailand Post since August, 2017. From February 15 to May 23, 2018, Mr. Kanjanapanjapol will work on research project ‘Determination of Chemical, Physical, and Thermal Properties of Fiber Composites from Banana Leaves, Stalks, and Branches’ at USM, while Mr. Kwanmuang will begin his research work ‘Investigation on Performance of Pisang Awak Banana Film as Odor-blocking Film for Durian Pulp’ on March 3 (until May 23, 2018). 
 
All research projects are under supervision of Dr. Hayati Samsudin, School of Industrial Technology, Universiti Sains Malaysia, and Dr. Siriyupa Netramai and Dr. Thitisilp Kijchavengkul, School of Interdisciplinary Studies, Mahidol University Kanchanaburi Campus.
 
นายธนชิต พิพัฒน์วิทยานนท์ นายพงศภพ กาญจนปัญจพล และนายสิรภพ ขวัญเมือง (จากซ้ายไปขวา) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 (Mahidol University Scholarships for Undergraduate Student Mobility Program 2018) โดยเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 2561
นายธนชิต พิพัฒน์วิทยานนท์ ได้ไปทำงานวิจัยระดับปริญญาตรี ในหัวข้อเรื่อง Development of Biocomposite from Banana Fiber and Banana Flour ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 23 พฤษภาคม 2561 
นายพงศภพ กาญจนปัญจพล ได้ไปทำงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง Determination of Chemical, Physical, and Thermal Properties of Fiber Composites from Banana Leaves, Stalks, and Branches ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 23 พฤษภาคม 2561 และ
นายสิรภพ ขวัญเมือง ได้ไปทำงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง Investigation on Performance of Pisang Awak Banana Film as Odor-blocking Film for Durian Pulp ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม ถึง 23 พฤษภาคม 2561
 
งานวิจัยทั้ง 3 โครงการ อยู่ภายใต้การดูแลของ Dr. Hayati Samsudin, School of Industrial Technology, Universiti Sains Malaysia และ ดร. สิริยุภา เนตรมัย และ ดร. ฐิติศิลป์ กิจเชวงกุล หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี