ผู้บริหาร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ คณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัย Korea National University of Education

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี และทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ Prof.Dr. Nam-Hwa Kang (Dean of International Affairs) และ Prof. Dr. Jungjoo Sohn (Dept of Earth Science Education) คณะอาจารย์จาก Korea National University of Education ในการประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการ ทั้งทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น การร่วมพัฒนาหลักสูตร Geoscience Education ตลอดจนส่งเสริมผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคม ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
และในโอกาสดังกล่าว ได้เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พืชของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีนักศึกษา และคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ