อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า”

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา09.00 น.ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ผู้ประสานงานการจัดฝึกอบรมกลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า” 
ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้โครงการ การส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรในภาคกลางและภาคตะวันตก โดย ดร.สุภาภรณ์ เลขวัตนักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก
 
โครงการอบรมดังกล่าว มีการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตทางการเกษตรและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ รวมถึงให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอมาตรฐาน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการริเริ่มโครงการหรือประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานมากขึ้น
 
ทั้งนี้ มีวิทยากรจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ ศูนย์บรรจุหีบห่อไทย สำนักรับรองระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มาให้ความรู้รวมทั้ง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง”
 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับการอบรม ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานสนับสนุนเกษตร ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 50 คน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี