ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกเตรียมพร้อมการใช้ห้องปฎิบติการได้อย่างถูกต้อง เพิ่มความปลอดภัยให้กับนักศึกษา โดยมี อาจารย์ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
 
โดยในกิจกรรมการอบรม ประกอบด้วย 
ฐานที่ 1 ระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้บริการหน่วยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
วิทยากร : คุณพีรตา ขุนโอษฐ์
คุณกุลธิดา อิทธิพ
คุณเอกจักร์ จันทร์ดอน
ฐานที่ 2 ซ้อมแผนภาวะฉุกเฉิน
วิทยากร : อาจารย์ ดร.กีรติ ศรีประไหม
คุณเจนจิรา สระทองยุ้ง
คุณเมธี วิบูลย์เขียว
คุณอัมพา เอกจิตต์
ฐานที่ 3 ระบบการจัดการของเสียอันตราย 
วิทยากร : คุณกาญจนา สุรีย์พิศาล
คุณสิโรตม์ ลิมทโรภาส
คุณบุรินทร์ แสงสุข
ฐานที่ 4 ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
วิทยากร : คุณสุภัทร ประสพศิลป์
คุณสมยศ นิลเขียว
คุณพงษ์ ศรีทองดี
 
ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี