อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมประชุมหารือกับอาจารย์จากประเทศอินเดีย ในการร่วมดำเนินโครงการวิจัยร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญ 3 ประเทศในอาเซียน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี อาจารย์ ดร. อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ อาจารย์ ดร.เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ผศ.ดร.รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร และพร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขา ให้การต้อนรับ Asst. Prof. Dr. Prasanna Belur Devarabhatta ผู้เชี่ยวชาญ จาก National Institute of Technology-Surathkal, Karnataka ,India และร่วมหารือ การดำเนินโครงการงานวิจัย ที่ได้ดำเนินการร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ประเทศในอาเซียน ประกอบด้วย อินเดีย ไทย และฟิลิปปินส์ ภายใต้โครงการ ASEAN-India collaborative R&D program โดยรัฐบาลอินเดีย ให้การสนับสนุนทุนในการวิจัย ซึ่งเป็นทุนวิจัยระหว่างประเทศ ในหัวข้อโครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนเพื่อผลิตแป้งเผือกจากหัวเผือก" โดย ได้รับการอนุมัติภายใต้กองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอาเซียน – อินเดีย (ASEAN-India Science & Technology Development Fund, AISTDF) โดยมีระยะเวลาทำวิจัย 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านแป้ง ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่มีประเทศใดทำมาก่อน และโครงการวิจัยนี้ ผศ.ดร.รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย ที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยดังกล่าว
 
ในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร และให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Enhancing storage stability of n-PUFA rich fish oil using natural antioxidants” กับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี