ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนิดา จันทราสกุล นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีขอแสดงความยินดี !! กับนางสาวธนิดา จันทราสกุล นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 9 กันยายน 2561