สัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหิดล รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2561 และ วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมให้ข้อมูลเบื้องต้นด้านการศึกษากับ ผู้ปกครองที่ติดตามผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และนั่งรถรางเยี่ยมชม พื้นที่ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี
 
ซึ่งกิจกรรม “ พบผู้ปกครอง “ ได้รับเกียรติ จากอาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ ดร.จุฑามาศ สุคนธฎิภาค รองหัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกันต้อนรับและให้ข้อมูล พร้อมตอบข้อซักถามให้กับผู้ปกครอง
 
โดยมีนักเรียนผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศเดินทาง มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561