ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2018)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร  ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2018) จากทั้งหมด 74 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ ไบเทค บางนา เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
 
โดยตัวแทนนักศึกษาได้แก่ นายพิรกร นุดล / นางสาวชลาลัย สถาน / นางสาวอาภัสรณัญ ทยายุทธ / นายพงศภพ กาญจนปัญจพล 
โดยมี ผศ.รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์เป็นผู้ดูแลทีม