หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 คณาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นำโดย ดร.ยุทธนา พันธุกมลศิลป์ ประธานหลักสูตร อาจารย์ดร.กีรติ ศรีประไหม และ อาจารย์มนต์ชัย พุ่มแก้ว ให้การต้อนรับ ดร.พรทิพย์ วิมลทรง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่นำคณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ จำนวน 40 คนเข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ คณาจารย์ ของ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรของสาขาวิชาฯ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี