ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561ของ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย ผศ.ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ ประธานกรรมการ รศ.ดร.สมบัติ ธนะวันต์ ผศ.ดร.ชนินทร์ อยู่เพชร และ อ.ดร.เนตินันท์ บุญญกูล ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ คณะกรรมการประเมินโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
-------------------------------------
และในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ทีมผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับฟังผลการประเมิน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เดินทางมาเข้าร่วมรับฟังผลการประเมิน ซึ่งวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับการตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561 “ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ” เป็นการประเมินการดำเนินงานของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งผลการประเมินในครั้งนี้ วิทยาเขตสามารถสะท้อนถึงการดำเนินงานที่เริ่มเป็นระบบและเป็นไปตามมาตราฐานการประเมิน EdPEx ในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ให้ข้อสรุป พร้อมทั้งข้อเสนอะแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสำหรับนำไปปรับแผนการดำเนินงานให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต