พิธีบวงสรวงและประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.29 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเป็นสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความระลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จึงจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
โดยพิธีในครั้ง มีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนายอำเภอไทรโยค และส่วนราชการในพื้นที่อำเภอไทรโยค เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน