สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ( The 12th International Earth Science Olympiad : IESO 2018) พร้อมกับทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธ

วันที่ 9 ส.ค.61เวลา 09.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ในการนี้ทรงเป็น องค์ประธานเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิคระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ( The 12th International Earth Science Olympiad : IESO 2018) พร้อมกับทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในการนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมข้าราชการ ประชาชนชาวกาญจนบุรี และตัวแทนนักเรียนจาก 38 ประเทศ เฝ้ารับเสด็จฯ 
 
สำหรับการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2561 มีประเทศสมาชิก ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน รวม 38 ประเทศ แต่ละประเทศจะมีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันประเทศละ 4 คน มีอาจารย์ ผู้ควบคุมดูแลประเทศละ 2 คน นอกจากนี้ยังมีประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์อีกจำนวนหนึ่ง โดยการแข่งขันจะมีทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยมีสาระครอบคลุม 3 รายวิชา คือ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดาราศาสตร์ มีภาคสังเกตการณ์ และการฝึกการทำงานวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันเป็นทีมนักเรียนนานาชาติ รวมทั้งมีการทัศนศึกษา ในสถานที่ต่างๆ และมีการจัดแสดงนิทรรศการ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อนำเสนอ เรื่องราวพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยใช้แนวคิดหลัก ในการนำเสนอ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจอย่างง่าย ๆ ผ่านเทคนิคพิเศษ คือ เทคนิค Mapping และ เทคนิค Interactive Wall ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน กับการเรียนรู้ด้ายวิทยาศาสตร์
 
 
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN)