ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

ขอแสดงความยินดี !! กับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ภายใต้โครงการเครือข่ายและฝึกปฏิบัติการภาคสนามด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ (Halal Science Camp & Quiz bowl 2018) จากทั้งหมด 25 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยตัวแทนนักศึกษา ได้แก่ 
นางสาวฟาอีซาห์ สาและ และ นางสาวเบญจรัตน์ พรสิงห์ปรีชา โดยมี ผศ.ดร.รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์เป็นผู้ดูแลทีม
 
CR : ข้อมูล ดร.เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย >>> ขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกความมุ่งมั่นทุ่มเท ทุกกำลังใจ และทุกความสำเร็จค่ะ
CR : รูป : ผศ.ดร.รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์